תנאי שימוש באתר

הבהרה משפטית כללית

תוכן האתר נועד למידע כללי לעיון בלבד, אשר לאו דווקא מתיימר להיות מקיף ו/או שלם ו/או מדויק ו/או עדכני, ואינו מהווה המלצה ו/או עצה ו/או ייעוץ ו/או חוות-דעת משפטיים ו/או מקצועיים אחרים ו/או בגדר תחליף להם, כפי שמומלץ לקבל באופן בלתי אמצעי, מסודר ופרטני מאת עורכי דין, בהתחשב בנתונים ובצרכים ספציפיים המשתנים ממקרה למקרה, ולפיכך יש להתייחס אליו במשנה הזהירות הנדרשת בהתאם לאמור, ולהסרת ספק אין להסתמך עליו ו/או לפעול לאורו. העושה כן פועל באחריותו המלאה והבלעדית ולא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי משרד עורכי דין אסי רובין ו/או מי מטעמו.

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר אסי רובין – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור (להלן – “המשרד”), הפועל תחת הדומיין www.asirubin.co.il (להלן – “האתר”).

1.2. עם כניסתך לאתר ועל-ידי עצם הביקור ו/או הדפדוף ו/או השימוש באתר, הנך, המשתמש, או הגולש (להלן יחד – “המשתמש”), מאשר, מסכים ומקבל באופן מלא וללא סייג את כל תנאי השימוש באתר המפורטים בדף זה לעיל ולהלן, לרבות ההבהרה המשפטית הכללית דלעיל, וכן מדיניות הפרטיות שבסעיף 6 להלן (להלן גם – “התקנון”). לפיכך, אנא קרא אותם בעיון ובקפידה רבה, טרם המשך גלישתך באתר.

1.3. אתר זה הוא בבעלותו ובניהולו של עורך דין אסי רובין (להלן – “בעל האתר”) .

1.4. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי, אשר יחול (אם יחול) בהם. במידה ואינך מסכים לתנאים, כולם ו/או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש כל שהוא באתר זה והנך מתבקש לצאת מיידית מהאתר.

1.5. תנאי השימוש התעדכנו לאחרונה בתאריך 6/7/2022. בעל האתר שומר לעצמו הזכות ויהא רשאי לעדכנם ולשנותם, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך להודיע על-כך מראש ו/או לפרסם הודעה באתר באשר לשינוי כאמור. הגרסה העדכנית של התקנון תופיע תמיד בדף זה, עם קישור קבוע בחלק התחתון (הפוטר) של האתר, באופן רוחבי בכל דפי האתר, והיא זו שתהא מחייבת ותקפה, מיד עם פרסומה, במקום כל גרסה קודמת. שימושך באתר ו/או המשך שימושך בעתיד באתר משמע שהסכמת לקבל על עצמך באופן מלא וללא סייג גם שינויים כאמור, ולכן רצוי, כי, מעת לעת, תעבור שוב על התקנון.

1.6.  התקנון מהווה בגדר הסכם משפטי (חוזה) תקף ומחייב בין בעל האתר לבין המשתמש, לכל דבר ועניין.

1.7. להסרת ספק, גם היה ויימצא, כי תנאי כל שהוא המפורט בתקנון זה הוא בלתי חוקי ו/או בטל ו/או לא ניתן לאכיפה, מכל סיבה שהיא, כי אז לא יהא בכך כדי לפגוע בנפקותם המחייבת של יתר התנאים האחרים שבתקנון.

2. רקע כללי על האתר

2.1. האתר נועד  לשמש פרופיל אינטרנטי תדמיתי מטעם המשרד, ובתוך כך לספק לגולשים ברשת מידע כללי על המשרד, פרטיו, מאפייניו, דרכי ההתקשרות עמו, שירותיו המשפטיים השונים, וכיו”ב.

2.2 בנוסף, האתר כולל תוכן מקצועי, ובכלל זאת מידע, מאמרים ופרסומים בתחומים משפטיים שונים מאת עורכי דין, המסופקים בחינם לגולשים ברשת.

3. הבהרה חשובה והגבלת אחריות

3.1. חשוב לציין ולהדגיש, למן ההתחלה, כי תוכן האתר הוא אינפורמטיבי ונועד לעיון לשם ידע ראשוני, בסיסי וכללי בלבד, וכי בשום אופן אינו מהווה המלצה מקצועית ו/או ייעוץ משפטי ו/או חוות-דעת משפטיים ו/או בא כתחליף להם, ולפיכך אין להסתמך באופן כל שהוא עליו ו/או לפעול לאורו, וכל העושה כן בכל זאת ולמרות האמור לעיל מאשר בזאת, כי הוא פועל אך ורק באחריותו המלאה והבלעדית ואף מתחייב בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, כי לא יהיו לו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו.

3.2. תוכן האתר, ובכלל זאת, בין היתר, כתבות, מאמרים, מדריכים, דפי מידע, הסברים, ציטוטי פסיקה וחקיקה, פרסומים, קבצים המצורפים וכל יתר הטקסטים המופיעים  בו, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, הם לאו דווקא שלמים ו/או מקיפים ו/או מדויקים ו/או עדכניים ואף אינם חסינים מטעויות ו/או שגיאות למיניהן. במקרים מסוימים הם עשויים לכלול ו/או לשקף דעה אישית של הכותב, אשר, כמובן, אף היא אינה בגדר המלצה ו/או מחייבת. יתר על כן, להווה ידוע, כי מידע משפטי משתנה, מעת לעת, עקב שינויי חקיקה ו/או עדכוני פסיקה, וכי בעל האתר  אינו מחויב לעדכן את התוכן הקיים, בהתאם ו/או בכלל.

3.2. בנוסף, מאחר ומטבע הדברים, אין מקרה אחד דומה למשנהו, ומאחר ותוכן האתר מובא באופן בסיסי וכללי בלבד, אזי הוא אינו מתיימר לספק, ואף אינו יכול לספק, מענה משפטי המותאם לנתונים עובדתיים ולצרכים אישיים וספציפיים של כל אדם ואדם, כפי שניתן ואף מומלץ לבצע באופן בלתי אמצעי, באמצעות פניה אישית אל עורך דין ו/או במסגרת פגישה במשרדו, כל זאת באופן מסודר ומעמיק, לאחר מסירת כל הנתונים הרלוונטיים, עיון במסמכים וכיו”ב, לשם קבלת שירות הולם ומקצועי, אשר בניגוד לגלישה באתר זה – מהווה יעוץ משפטי, לכל דבר ועניין.

3.3. לפיכך, אין לנקוט כל צעד ו/או פעולה משפטיים ו/או אחרים כל שהם על סמך התוכן האמור באתר זה. יתר על כן, חשוב מאוד, ומומלץ כי טרם נקיטה ו/או הימנעות מנקיטה של צעדים ו/או פעולות כל שהם ייוועץ המשתמש עם עורך-דין באופן בלתי אמצעי ויקבל ייעוץ משפטי ו/או חוות-דעת משפטית ו/או אחרת רלוונטית, באופן מעמיק ומסודר, הכול בהתחשב בנתונים והצרכים הספציפיים של המשתמש ונסיבות המקרה המדובר.

3.4. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ו/או חבים באופן כל שהוא לתוצאות ו/או נזקים, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו (אם ייגרמו) למשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זאת נזקים ו/או הוצאות ישירים ו/או עקיפים, כספיים ו/או אחרים, בקשר עם השימוש באתר זה, במידה והמשתמש יעשה בו יישום בפועל, למרות כל האמור לעיל ולהלן בתקנון זה.

3.5. מוסכם בזאת, כי השימוש באתר הוא תמיד באחריותו המלאה ובלעדית של המשתמש, וכן, כי אין בשימוש באתר כדי ליצור בין המשתמש לבין בעל האתר יחסי עורך דין ולקוח ו/או יריבות משפטית כל שהיא ו/או להטיל על בעל האתר ו/או מי מטעמו אחריות מקצועית ו/או חבות משפטית בעילה כל שהיא כלפי המשתמש.

3.6 כאמור לעיל, מובהר ומודגש, שוב, כי לבעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחריות ו/או חבות  כל שהן בקשר עם השימוש באתר ו/או תוכנו. המשתמש באתר נותן בזאת מראש את הסכמתו ומתחייב באופן בלתי חוזר, בלתי מסויג ובלתי ניתן  לביטול, כי לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם תוכן האתר.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בקשר עם האתר הם של בעל האתר בלבד.

4.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוצג באתר, לרבות, אך לא רק, טקסט, תכנים ומידע משפטי, עריכה, עיצוב, לוגו, גרפיקה, וכיו”ב, מהווים קניינו הבלעדי של בעל האתר .

4.3. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באמצעי ו/או בדרך כל שהם בתכנים ו/או חומרים כל שהם מהאתר, בשלמותם ו/או בחלקם, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת בעל האתר.

5. מידע מטעם צדדים שלישיים וקישורים חיצוניים

5.1. יתכן ובאתר יופיעו תכנים משפטיים ו/או בתחומים משיקים, אשר נכתבו על-ידי עורכי דין ו/או גורמים אחרים (מאמרי אורח), לצורך הבאת מידע ערך מוסף באתר ו/או במסגרת שיתופי פעולה אינטרנטיים ברשת ו/או שיתופים פעולה עסקיים אחרים. מובהר ומודגש, כי לבעל באתר לא תהא אחריות ו/או חבות באשר לתכנים כאמור, וכי הוראות סעיף 4 לעיל לתקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים ובהתאמה, גם באשר לאותם תכנים של צדדים שלישיים, כאמור.

5.2. יתכן ובאתר יופיעו קישורים  לאתרים אחרים, אשר אינם בבעלות בעל האתר ו/או בשליטתו. קישורים כאמור נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ו/או במסגרת שיתופי פעולה אינטרנטיים, כגון: החלפת לינקים, וכו’. לבעל האתר ו/או מי מטעמו אין כל שליטה על התכנים המפורסמים באתרים המקושרים כאמור, חוקיותם, נכונותם, וכיו”ב, הוא אף לא סקר ו/או בדק אותם, ולא תהא לו אחריות ו/או חבות כל שהיא לגבי אותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם, ובנוסף אינו מצהיר ו/או מתחייב, כי אותם אתרים מקושרים לא יכולו וירוסים ו/או פגיעות מכל סוג שהוא בציוד הממוחשב של המשתמש.

6. מדיניות הגנת הפרטיות

6.1. בעל האתר דואג לפרטיות המשתמש ולא מעביר ו/או יעביר בעתיד פרטים כל שהם אודות משתמשי האתר. לצדדים שלישיים. מידע אודות משתמש  ו/או דרכי התקשרות עמו, אשר ימסרו, אם ימסרו, על-ידי משתמש נשמרים בסודיות מוחלטת בידי בעל האתר, ולא ייעשה בהם שימוש, כאמור, אלא למטרת יצירת קשר עם אותו משתמש.

6.2. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על-מנת לשמור על סודיות פרטי משתמשים ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים, אך אין באמור לעיל כדי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים, או חשיפת פרטי משתמשים באתר בדרך אחרת כל שהיא.

6.3. למרות האמור לעיל, בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או כל מידע שיימסר לו על-ידי המשתמש ו/או שייצבר ברשותו, בכל מקרה שהדבר יהא דרוש כדי לציית לחוק ו/או לשמור על החוק ולפי שיקול דעת בלעדי של בעל האתר, כל זאת במקרה שיתבקש  לעשות כן על-ידי גוף משפטי ו/או ממשלתי בעל סמכות.

6.4. כמו כן, בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמש ו/או כל מידע שיימסר לו על-ידי המשתמש ו/או שייצבר ברשותו, ובכלל זאת העברתו לצד שלישי ו/או כל שימוש שיראה לנכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי, היה וצעד זה נדרש להנחת דעתו על-מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר זה ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או כדי להגן על הזכויות של בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או לקוחותיו, וכיו”ב.

6.5. בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש במידע אודות גולשים באתר, לרבות באמצעות “עוגיות” (cookies). יודגש, כי עסקינן במידע לצרכים סטטיסטיים ופנימיים בלבד של בעל האתר, ללא זיהוי אישי של המשתמש, כגון, לצורך התחקות אחר התנהגות הגולשים באתר, בין היתר, לצורך ייעול ו/או שיפור שלשירותי האתר. אם אינך מעוניין לקבל “עוגיות”, תוכל לעשות כן על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב שלך.

7. תקשורת אלקטרונית ודיוור

7.1. המשתמש מסכים ומאשר, כי אין לו התנגדות שבעל האתר  ו/או מי מטעמו ישלחו לתיבת האימייל של המשתמש מידע מטעם המשרד, לרבות פרטים אודות שירותים של המשרד, עדכונים, פרסומים, תכנים שיווקיים, וכיו”ב. במידה ותהא מעוניין להפסיק את השירות האמור, תוכל לעשות כן  באמצעות משלוח אימייל לפי כתובת לינק שיופיע בתחתית כל הודעת אימייל כאמור ובעל האתר מתחייב להסירך על אתר מרשימת התפוצה של המשרד.

7.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.1 לעיל, הנך מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית מכל סוג ומין שהוא, ובכלל זאת באמצעות שירותי דואר, דיוור ישיר אל תיבת האימייל שלך, משלוח מסרון (sms) לסלולרי, או באמצעות כל כלי ו/או מדיה אחרים, מטעם המשרד, לצורך משלוח, מעת לעת, של הצעות שיווקיות ו/או פרסומיות ו/או מידע לגבי האתר ו/או המשרד. מובהר, כי הנך רשאי להודיע לבעל האתר, בכל עת, על סירובך לביצוע פעולות כאמור ו/או על בקשתך להפסיקן באמצעות משלוח אימייל לבעל האתר בדף צור קשר שבאתר, או כל טופס פניה אחר המופיע באתר, ואנו מתחייבים למלא אחר בקשתך, כאמור.

8. שונות

8.1. כל מחלוקת ו/או סכסוך הנובעים בקשר עם השימוש באתר ו/או באשר לתקנון זה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו, במידת הצורך, אך ורק בבית משפט השלום בראשון לציון, או בית המשפט המחוזי שבתחום מחוז המרכז, לפי העניין. להסרת ספק, האמור לעיל מהווה תניית שיפוט ייחודית.

8.2. מובהר, כי בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, או רבים, הכוונה גם לנקבה, או ליחיד, במשמע, לפי העניין.

8.3. המשתמש מאשר, כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים לעיל בתקנון זה ואף מתחייב לפעול בהתאם להם.