כונס נכסים

מועד ביקור בנכס ביום שלישי, 3/9/2019 בין השעות 15:00 ל 17:00

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין

1.מוזמנות בזה הצעות לרכישת וילה בת 6 חדרים ברח' קרל נטר 8 בשכונת רמות בבאר שבע הבנויה על מגרש של כ-400 מ"ר, הידועה בלשכת רישום המקרקעין כגוש: 38247 חלקה: 30 תת חלקה: 5 (להלן – הנכס).

2.על המציע ובאחריותו לבדוק את מלוא המידע על הנכס, לרבות/כולל מצבו הפיזי, התכנוני, הרישומי והשיפוטי. הנכס יימכר במצבו הקיים(As is) ועל סמך בדיקות המציע בלבד. 

3.הח"מ אינם מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי תיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות הנכס ולא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס ו/או למצגים שיוצגו בפני המציע או מי מטעמו אם בכלל.

4.הצעות רכישה תימסרנה במשרד הח"מ עד ליום 10.09.19. יצויין בהן פרטיי המציע (שם פרטי ומשפחה, ת"ז וטלפון נייד) וסכום ההצעה בשקלים חדשים ותצורף להן המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה שתוקפה למשך תקופה של 3 חודשים מיום הגשת ההצעה ואשר תחולט במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.

5.מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם מכר שיערך במשרד הח"מ וינוסח כפי שיקול דעת הח"מ ואשר תוקפו יהא כפוף לאישורו של בית המשפט.

6.הח"מ אינם כפופים לדיני המכרזים ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ולא יהיו מוגבלים בלוח הזמנים שפורט לעיל ויוכלו להפעיל שיקול דעתם כפי שימצאו לנכון בנסיבות העניין ובכלל זה לנהל מו"מ ו/או להתמחר בין מציעים ו/או חלקם ו/או עם אחרים ככל שהדבר יידרש כפי שיקול דעתם.

7.מציע אשר הצעתו תדחה יקבל חזרה במשרד הח"מ את ההמחאה הבנקאית שמסר.

8.הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

9.לא ישולמו דמי תיווך.

אסי רובין ,   ע ו " ד

רח' הנרייטה סולד 8א באר שבע, טל': 08-6282884; פקס: 077-4702344

ירון הוד ,  ע ו " ד

רח' הרצל 72 באר שבע, טל': 08:6233377; פקס: 08-6233378

לקבלת ייעוץ משפטי

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

אולי יעניין אותך גם...

תביעה לשינוי גיל

כשעליתי ארצה נרשם לי במשרד הפנים תאריך לידה שאינו תאריך הלידה האמיתי שלי, מה ביכולתי לעשות כדי לתקן זאת ?

לקבלת שיחת יעוץ אישית

ללא התחייבות!

או מלאו את הטופס:

פתח שיחה
1
לשיחה מהירה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי נשמח לעזור בכל בעיה ולענות על כל שאלה...!
Call Now Button